Writer of the Plains

by Thomas Streissguth and Karen Ritz