I'm Brave! I'm Strong! I'm Five!

by Cari Best and Boris Kulikov