Bridge to Terabithia

by Katherine Paterson and Donna Diamond