Save the White Whale!

by Geronimo Stilton Book 45 of the Geronimo Stilton Series