A New Year's Reunion

by Yu Li-Qiong and Zhu Cheng-Liang