Make a Turkey

by Kurt Nagahori and Anastasia Suen