Moribito: Guardian of the Spirit

by Nahoko Uehashi and Yuko Shimizu